HRVATSKI SABOR

1203

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/90

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10. i 127/10.) u članku 96. stavku 3. riječ: »osam« zamjenjuje se sa brojkom: »15«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) O žalbama odlučuje Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji imaju završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.